Monday, February 1, 2010

Formele toetsing (pengujian formil)

Oleh Luthfi Widagdo Eddyono

Formele toetsing (pengujian formil) adalah pengujian atas proses pembentukan undang-undang (by process). Secara umum, kriteria yang dapat dipakai untuk menilai konstitusionalitas suatu undang-undang dari segi formalnya adalah sejauhmana undang-undang itu ditetapkan dalam bentuk yang tepat (appopriate form), oleh institusi yang tepat (appropriate institution), dan menurut prosedur yang tepat (appropriate procedure).

No comments: